O nas

Polska ma długą tradycję zarówno w zakresie ekonomii, jak i filozofii, w tym filozofii nauki, reprezentowaną przez wybitnych uczonych, jak Oskar Lange i Leszek Nowak - obaj zajmowali się kwestiami filozoficznymi w ekonomii. Jest rzeczą naturalną, że nowe generacje polskich uczonych dołączają obecnie do rosnącego międzynarodowego nurtu badań w zakresie filozofii ekonomii, wnosząc do niej swój wkład (Uskali Mäki, "Metaekonomia").

Działająca od 2014 roku Polska Sieć Filozofii Ekonomii zrzesza filozofów, ekonomistów oraz badaczy reprezentujących inne nauki humanistyczne i społeczne. Łączy nas wspólne zainteresowanie filozoficzną refleksją nad ekonomią. Podzielamy w szczególności przekonanie, że metody stosowane w badaniach ekonomicznych oraz założenia wartościujące, respektowane lub akceptowane przez ekonomistów wymagają pogłębionej refleksji. Refleksję tę staramy się wzmacniać poprzez:

1. Integrowanie środowiska naukowego

Integracji środowiska naukowego służą przede wszystkim organizowane cykliczne seminaria naukowe “Filozoficznie o ekonomii”. Wymianie informacji między członkami PSFE sprzyja grupa dyskusyjna oraz dystrybuowany regularnie newsletter. PSFE umożliwia również integrację środowiska naukowego w wymiarze międzynarodowym poprzez współpracę z European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) oraz Philosophy-Economics Network.

2. Koordynowanie badań

Polska Sieć Filozofii Ekonomii łączy ośrodki akademickie oraz eksperckie, których przedstawiciele reprezentują różne założenia ontologiczne, perspektywy metodologiczne oraz stanowiska aksjologiczne względem ekonomii. W szczególności, dla ośrodka krakowskiego wiodąca jest etyka ekonomii i metodologia ekonomii, dla Warszawy - ontologia i metodologia ekonomii, dla Poznania - metodologia nauk o kulturze i jej zastosowania do ekonomii, dla Wrocławia - konstruktywizm i retoryczne podejście do ekonomii.

Pluralizm wymienionych perspektyw badawczych został wyrażony w publikacji “Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ukazały się również dwa numery “Studiów Metodologicznych” poświęcone filozoficznej i metodologicznej refleksji nad ekonomią (Numer 36, 2016) oraz kulturze modelowania w różnych naukach (Numer 39, 2019), a także trzy numery “Studiów Ekonomicznych”, których tematem przewodnim była filozofia ekonomii. PSFE współorganizuje też szereg wydarzeń we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi i eksperckimi. We współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym zorganizowano cykl seminariów “Eksperci i ekspertyzy. Ujęcie interdyscyplinarne” oraz workshop “Culture of Economic Expertise”.

3. Promowanie problematyki filozofii ekonomii

Głównym kanałem promocji problematyki z zakresu filozofii ekonomii jest strona internetowa PSFE. Zawiera ona zarówno książki, artykuły naukowe, working papers członków PSFE, jak i teksty popularnonaukowe, a także wywiady oraz materiały wideo. Informacje na temat aktualnych inicjatyw podejmowanych w ramach PSFE są również rozpowszechniane za pomocą mediów społecznościowych. PSFE współorganizuje także konkurs na esej metaekonomiczny adresowany do studentów i doktorantów filozofii oraz nauk ekonomicznych.

4. Inicjowanie projektów badawczych

Współpraca w ramach PSFE sprzyja inicjowaniu projektów badawczych, przykładem jest grant przyznany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki na realizację projektu "Integrated humanities as research heuristics. Study of the culture of economic modelling", który realizują J. Boruszewski, Ł. Hardt, R. Mróz oraz K. Nowak-Posadzy. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem kolejnych wniosków grantowych. Niebagatelne znaczenie mają też mniej sformalizowane projekty badawcze, realizowane przez członków PSFE, które owocują wspólnymi publikacjami.

Jeśli jesteś zainteresowany działalnością PSFE dołącz do naszej grupy dyskusyjnej. Kontakt: lhardt@wne.uw.edu.pl.