Artykuły

2018

J. Boruszewski, K. Nowak-Posadzy (2018), Prawo Kopernika-Greshama: rekonstrukcja metodologiczna, "Ekonomista", 2018 (5) (czytaj)

Ł. Hardt, (2018), Prawa ceteris rectis w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", 1/2018, s. 9-31 (czytaj).

M. Maziarz, (2018), 'Emerging Contrary Result' Phenomenon and Scientific Realism, "Panoeconomicus" First View, (czytaj)

M. Maziarz, (2018), Objectivity - a Pipe Dream? "Finance and the common good", no. 44-45, pp. 64-78 (czytaj)

P. Pieniążek (2018), Austrian and Mainstream Economics: How Do They Differ?, "Ekonomista", 2018/2, pp. 209-238, (czytaj)

R. Zyzik (2018), Mit racjonalnego łotra. Statystyka i psychologia kontra ekonomiczna analiza prawa, "Decyzje", 29, s. 67-86 (czytaj)

2017

B. Fiedor, A. Ostapiuk, (2017), Utylitaryzm versus akcjologiczne i społeczne uwarunkowania wyborów ekonomicznych [w:] "Etyka i ekonomia - w stronę nowego paradygmatu" Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (czytaj).

A. Ostapiuk, (2017), Moralna ekonomia - homo oeconomicus jako istota pomagająca innym, "Ekonomia XXI WIeku", 13(1), 70-90 (czytaj).

A. Ostapiuk, (2017), Matematyzacja ekonomii - grzech pierworodny? Wieloaspektowa analiza wpływu i przyczyn, "Ekonomia XXI Wieku", 13(1), 91-104 (czytaj).

M. Maziarz, (2017), Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 20(1), 63-81 (czytaj).

M. Maziarz, (2017), Przyczyny wybuchu afery Reinhart-Rogoffa a dydaktyka filozofii ekonomii, Ekonomia XXI Wieku, 2(14), s. 88-105 (czytaj).

Ł. Hardt (2017), Recenzja z: Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii,

"Ekonomista", 2/2017, s. 225-228.

M. Kassner (2017), Gospodarka jako zinstytucjonalizowany process. Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 20, nr 2, s. 45-61 (czytaj).

M. Maziarz (2017), The Reinhart-Rogoff controversy as an instance of the ‘emerging contrary result’ phenomenon, "Journal of Economic Methodology", s. 1-13 (zobacz).

M. Maziarz (2017), 'Growth in a Time of Debt' as an example of the logical-positivist science, "The Journal of Philosophical Economics", X: 2(2017), s. 47-64 (czytaj).

R. Zyzik (2017), Od opcji domyślnej do manipulacji, czyli o wyborze pomiędzy OFE a ZUS. Perspektywa ekonomii behawioralnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. CIV, s. 345–358 (czytaj).

2016

M. Błąd, Miedzy ekonomią a teologią: ekonomiczne archetypy ziemi w Pięcioksięgu, "Collectanea Theologica", nr 3/2016, 27-54.

M. Gorazda (2016), The Epistemic and Cognitive Concept of Explantion in Economics. An Attempt at Synthesis, in: B. Brożek, M. Heller, M. Hohol (ed.), The Concept of Explanation, CCPress, Kraków (zobacz).

M. Gorazda (2016), O niektórych problemach z przyczynowością w ekonomii, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 233-260.

Ł. Hardt (2016), On Similarities in Modelling and Metaphorizing Economic Phenomena, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 147-174.

Ł. Hardt (2016), Between Isolations nad Constructions: Economic Models as Believable Worlds, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Idealization XIV: Models in Science, vol. 106, pp. 130-160.

Ł. Hardt (2016), The Recent Critique of Theoretical Economics: A Methodologically Informed Investigation, "Journal of Economic Issues", vol. 50, no. 1, pp. 269-287, (zobacz).

P. Kawalec (2016), Interaction and Structural Representation in Calibration of Economic Models, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 131-145.

M. Kucz (2016), Economics Imperialism and some of its Unintended Consequences, Studies in Global Ethics and Global Education 2016; 6: 14-29, (zobacz).

T. Kwarciński (2016), Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne, "Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo", 45(2016), s. 105‒133, (zobacz).

B. Scheuer (2016), O roli prawdy w filozofii i nauce. Czy możliwa jest ekonomia bez prawdy?, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 261-289.

2015

A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Aksjologiczny wymiar ekonomii, w: Ekonomia jest piękna?, Ł. Hard, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 74-87.

M. Błąd, Człowiek i ekonomia w świetle katolickiej nauki społecznej w: Ekonomia jest piękna?, Ł. Hard, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 27-44.

B. Czarny (2015), Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej, "Ekonomia", nr 41/2015, s. 25-57 (czytaj)

J. Dzionek-Kozłowska (2015), Economics in times of crisis. In search of a new paradigm in economic sciences, "Journal of Philosphical Economics: Reflections on Economic and Social Issues", 9 (1), Autumn, p. 52-72 (czytaj).

Ł. Hardt (2015), 'Pokora i ekonomia', w: T. Dołęgowski (red.), Przewodnik po moralnym kapitalizmie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, s. 71-95 (czytaj)

Ł. Hardt (2015), 'Economics – Physics of Social Sciences or Art?', w: Kielanowski, P., Bieliavsky, P., Odzijewicz, A., Schlichenmaier, M., Voronov, T. (red.),Geometric Methods in Physics, Springer (Birkhäuser Mathematics), Basel, 2015, pp. 319-326 (zobacz).

Ł. Hardt (2015), 'O granicach ekonomii', w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana prof. Jerzemu Wilkinowi, WN Scholar, Warszawa, s. 45-57.

Ł. Hardt (2015), 'Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią', w: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa, s. 21-43.

T. Kwarciński (2015), Analiza kosztów i korzyści jako utylitarystyczna procedura decyzyjna, w: A. Dąbrowski, A. Schumann, J. Woleński, Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, CCPress, Kraków (zobacz).

M. Maziarz (2015), Sposoby poznania relacji przyczynowych w ekonomii. Argument na rzecz sceptycyzmu, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, nr 2, s. 59-81 (czytaj)

M. Maziarz (2015), A review of the Granger-causality fallacy, "The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues", Volume 8, Issue 2, s. 86-105 (czytaj)

M. Maziarz (2015), O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, "Optimum. Studia Ekonomiczne", tom 74, nr 2, s. 152-170, (czytaj)

Nowak M. (2015), Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 245, s. 174-182, (czytaj)

Nowak M. (2015), Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu", Nr 399, s. 383-392, (zobacz)

2014

B. Czarny (2014), On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction, w: "International Journal of Management and Economics", Volume 41, Issue 1, Pages 92–112 (więcej)

J. Dzionek-Kozłowska (2014), Economics in Times of Crisis, In Search of a New Paradigm, "Lodz Economics Working Papers", nr 5, s. 1-12 (czytaj)

Ł. Hardt (2014), Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii, w: "Ekonomia", nr 37/2014, ss. 79-103 (czytaj)

Ł. Hardt (2014), Metaphors as Research Tools in Economics, w: "On the Horizon", vol. 22(4), ss. 256-264 (więcej)

Ł. Hardt (2014), Modele, metafory i teoria ekonomii, w: "ICF Diametros", nr 41, ss. 13-37 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu, w: "Prakseologia" nr 156/2014, ss. 297-324 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności, w: "Studia Ekonomiczne" nr 3/2014, ss. 415-435 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności, w: "Zeszyty Naukowe UEK", nr 5(929), ss. 5-17 (czytaj)

H. Zboroń (2014), Podział nauk a miejsce i status ekonomii, w: "Studia Ekonomiczne" nr 3/2014, ss. 381-399 (czytaj)

Studia Ekonomiczne

W ostatnich latach ukazały się dwa numery Studiów Ekonomicznych w całości poświęcone filozofii ekonomii (nr 1/2013; nr 3-4/2009).

Wcześniejsze prace

M. Koralewski (2002), Problemy badawcze semiotyki logicznej w filozofii ekonomii i nauk o zarządzaniu, "Filozofia Nauki" 10/2, 45-57 (czytaj)